KOMUNA E ÇAIRIT - HYRJE
Општина Чаир

Сите деца без разлика на нивната етничка припадност имаат право на ист начин да им се радуваат на добрата кои ги носи образовниот процес

29

Сите деца без разлика на нивната етничка припадност имаат право на ист начин да им се радуваат на добрата кои ги носи образовниот процес. За да се влијае во подобрувањето на ситуацијата околу социјалниот третман на децата од ромската етничка припадност, Градоначалникот на Општина Чаир Висар Ганиу склучи договор за соработка со Министерството за труд и социјална работа и Детската градинка “Снежана” за реализација на проектот “Инклузија на децата роми во јавните установи – детските градинки”.
Целите на спроведувањето на овој договор во пракса се: зголемување на актуелниот број на децата роми во детските градинки и искоренувањето на постоечките предрасуди.

#equity
You might also like