KOMUNA E ÇAIRIT - HYRJE
Општина Чаир

Општинската администрација е организирана во следните сектори и одделенија:

  1. Сектор за нормативно правни работи – стручно административни и општи работи, образование, социјална, детска и здравствена заштита и информатичко комуникациска инфраструктура и архивско – канцелариско работење, во чиј состав се следните одделенија:

 

 –   1.1 Одделение за нормативни и правни работи-стручно административни и општи работи;

 –   1.2 Одделение за образование, социјална, детска и здраствена заштита;

 –   1.3 Одделение за информатичко комуникациска инфраструктура  и архивско-канцелариско работење;

 

  1. Сектор за финансиски прашања, во чиј состав се следните одделенија:

 

 –   2.1 Одделение за буџетска координација;

 –   2.2 Одделение за буџетска контрола;

 –   2.3 Одделение за сметководство и плаќање;

 –   2.4 Одделение за наплата на даноци, такси и други надоместоци;

 –   2.5 Одделение за јавни набавки;

 

  1. Сектор за урбанизам, уредување на градежно земјиште, комунални работи и заштитa нa животнатa срединa, во чиј состав се следните одделенија:

 

 –   3.1 Одделение за уредување на градежно земјиште;

 –   3.2 Одделение за просторно и  урбанистичко планирање;

 –   3.3 Одделение за спроведување на урбанистички планови;

 –   3.4 Одделение за комунални работи и  заштита на животната средина;

 

  1. Сектор за поддршкa нa Градоначалникот и Советот на Oпштината, во чиј состав се следните одделенија:

 

 –   4.1 Одделение за поддршка на Градоначалникот, протоколарни работи, информирање, комуникација со граѓани и меѓународна соработка;

 –   4.2 Одделение за поддршка на Советот и работните тела на Советот;

 

  1. Сектор за развој и јавни дејности, во чиј состав се следните одделенија:

 

 –  5.1 Одделение за локален економски развој;

 –  5.2 Одделение за јавни дејности;

 

  1. Одделение за инспекциски надзор:

 

  1. Одделение за внатрешна ревизија:

 

  1. Одделение за човечки ресурси: