Partneret e Cairit
Hyrje | Aktivitete | Thirrje publike për dorëzimin e iniciativës për përpilim të Planeve urbanistike

Thirrje publike për dorëzimin e iniciativës për përpilim të Planeve urbanistike

Madhesia e germave: Decrease font Enlarge font
image

Thirrje publike për dorëzimin e iniciativës për përpilim të Planeve urbanistike. Thirrja publike shpallet në pajtueshmëri me nenin 21 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik ( Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 199/2014,44/2015,193/15,31/16, 163/16), në kuartalin e tretë të vitit 2016. - Thirrja publike do të zgjasë prej 16.11.2016 deri më 15.12.2016 - 30 ditë, duke llogaritur nga dita e shpalljes.

            Në bazë të nenit 21 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik ( Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 199/2014,44/2015,193/15,31/16, 163/16), Kryetari i Komunës së Çairit, e solli këtë:

 

 

 

L a j m ë r i m

Lajmërohen  qytetarët  dhe personat juridik të  territorit të Komunës së Çairit se shpallet

 

Thirrje publike për dorëzimin e iniciativës për përpilim të Planeve urbanistike

 

Thirrja publike shpallet në pajtueshmëri me nenin 21 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik ( Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 199/2014,44/2015,193/15,31/16, 163/16), në kuartalin e tretë të vitit 2016.

 

- Thirrja publike do të zgjasë prej 16.11.2016 deri më 15.12.2016 -  30 ditë, duke llogaritur nga dita e shpalljes.

 

- Thirrjes  publike do  të   shpallet nëFletën zyrtare të Komunës,     në   internet   faqen e Komunës së Çairitwww.cair.gov.mk,  në tabelën e shpalljeve në komunë, në sistemin informativ e-urbanizëm, në gazetën ditore në gjuhën maqedonase “NOVA MAKEDONIJA” dhe gazetën ditore në gjuhën shqipe “KOHA”.

 

- Në periudhë e zgjatjes së Thirrjes publike, të gjithë personat e interesuar fizik dhe juridik të dorëzojnë iniciativa për përpilimin e Planeve urbanistike nga neni 7 paragrafi (1) pika 2 alineja 2, 3 dhe 4 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 199/2014,44/2015,193/15,31/16, 163/16).

 

- Personat e interesuar juridik dhe fizik iniciativat ti dorëzojnë në formë të shkruar nëpërmjet arkivit të Komunës së Çairit ose në formë elektronike nëpërmjet sistemit informativ e-urbanizëm në afatin e caktuar.

 

- Lëndë e iniciativës mund të jetë miratimi i Planit të ri urbanistik ose ndryshim plotësimi i planit ekzistues urbanistik

 

- Për iniciativat e pranuara parashtruesit do të informohen në formë të shkruar ose në formë elektronike, nëpërmjet sistemit informativ e-urbanizëm në afat prej 15 dite nga skadimi i afatit për dorëzimin e iniciativave.

 

- Iniciativat e pranuara nga Thirrja publike do të shënohen në Programin për përpilim të Planeve urbanistike të territorit të Komunës së Çairit për  vitin 2017.

 

-     Mjetet për përpilimin e dokumentacionit të nevojshëm për iniciativat e pranuara duhet ti sigurojnë parashtruesit e iniciativave – persona juridik ose fizik.

 

Kryetar i Komunës së Çairit


Izet Mexhiti

 

Kry

  • email Email shokëve
  • print Printo
  • Plain text Vetem tekst