Partneret e Cairit

Arsimi Parashkollor në Çair

Foshnjoret në komunën e Çairit 

 

Foshnjorja

”Snezhana”

 

Gjithsej Paralele

Gjithsej fëmijë që vizitojnë foshnjore

Gjuha në të cilën realizohet programi

Maqedonisht

21 grup

Shqip

5 grupe

Turqisht

1 grup

Objekte

27

516

385

113

18

3

Foshnjorja

“Bratstvo                                  Edinstvo”

 

Gjithsej Paralele

Gjithsej fëmijë që vizitojnë foshnjore

Gjuha në të cilën realizohet programi

Maqedonisht

 

Shqip

 

Turqisht

 

Sërbisht

29

551

131

315

71

34