KOMUNA E ÇAIRIT - HYRJE
Општина Чаир

KËRKESË PËR LEJE PËR GËRRYERJE PËR KYÇJE NË RRJETIN EKZISTUES

(UJËSJELLËSI FEKAL DHE ATMOSFERIK)

KËRKESË PËR NDRIMIN E NDËRTUESIT

KËRKESË PËR ASGJËSIM

KËRKESË PËR PËRSËRITJEN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE

KËRKESË PËR SHËNIMIN E OBJEKTIT

KËRKESË PËR UJËSJELLËSIN

Kërkesë për Raportin e kryer për kontroll të kryer teknik

KËRKESË PËR NDRYSHIMIN E LEJES SË PLOTFUQISHME PËR NDËRTIM

KËRKESË për përcaktimin e statusit juridik të objekteve të paligjshme me rëndësi për Republikën e Maqedonisë

Kërkesë për mirëmbajtjen e gjelbërimit

KËRKESË PËR KËQYRJE

KËRKESË PËR KORRIGJIM TË GABIMIT

KËRKESË PËR DORËZIMIN E SHKRESAVE

KËRKESË PËR DHËNIE TË EKSTRAKTIT TË PDU

Kërkesë për adaptimin dhe sajimin e objektit

DORËZIM I ANKESËS

KËRKESË PËR NDRIÇIM RRUGOR

KËRKESË PËR DHËNIE TË EKSTRAKTIT TË DPLU

KËRKESË E PËRGJITHSHME

KËRKESË PËR KANALIZIM ATMOSFERIK

KËRKESË PËR KANALIZIM FEKAL

KËRKESË PËR KËQYRJE TË LËNDËS - PERSONA JURIDIK

KËRKESË PËR KËQYRJE TË LËNDËS

Kërkesë për largimin e bërllokut komunal dhe ndërtimor

Kërkesë për mënjanimin e zhurmës dhe mbrojtjes së ajrit ambiental

Kërkesë Për ndryshim të planit urbanistik

Kërkesë për pëlqim për vendosje të mobileve dhe pajisjes urbane

Kërkesë për përpilim të planit urbanistik

KËRKESË PËR PLOTFUQISHMËRI

KËRKESË PËR REGJISTRIMIN E OBJEKTIT NË LIBRIN PUBLIK TË PATUNDSHMËRIVE

Kërkesë për vërtetim për parcelën kadastre

Кërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objekteve të paligjshme