KOMUNA E ÇAIRIT - HYRJE
Општина Чаир

БАРАЊЕ ЗА ЗА ОДОБРЕНИЕЗА ПРЕКОП ЗА ПРИКЛУЧОК НА ПОСТОЕЧКА МРЕЖА

(ВОДОВОД, ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА)

БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ГРАДИТЕЛ

БАРАЊЕ ЗА НИШТОВНОСТ НА

БАРАЊЕ ЗА ПОВТОРУВАЊЕ НА УПРАВНА ПОСТАПКА

БАРАЊЕ ЗА ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРАДБА

БАРАЊЕ ЗA ВОДОВОД

БАРАЊЕ за Завршен извештај за извршен технички преглед

БАРАЊЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА ПРАВОСИЛНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти од значење за Република Македонија

БАРАЊЕ ЗА ОДОРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛОТО

БАРАЊЕ ЗА УВИД

БАРАЊЕ ЗА ИСП РАВКА НА ГРЕШК А ВО

БАРАЊЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА СПИСИ

БАРАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ИЗДАВАЊЕ ИЗВОД ОД ДУП

Барање за адаптација и санација на објект

ДОСТАВУВАЊЕ НА ЖАЛБА

БАРАЊЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

БАРАЊЕ ИЗВОД ОД ЛУПД

(Локална урбанистички планска документација)

ОПШТ ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ

БАРАЊЕ ЗА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

БАРАЊЕ ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

БАРАЊЕ ЗА УВИД ВО ПРЕДМЕТ

БАРАЊЕ за одстранување на комунален и градежен шут

БАРАЊЕ за одстранување на бучава и заштита на амбиентален воздух

БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

БАРАЊЕ ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА МЕБЕЛ И УРБАНА ОПРЕМА

БАРАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

БАРАЊЕ ЗА ПРАВОСИЛНОСТ

БАРАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ ВО ЈАВНАТА КНИГА НА НЕДВИЖНОСТИ

БАРАЊЕ ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА

Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти