Partneret e Cairit

Ingerencat

Sipas Ligjit për organizim territorial të pushtetit vendor dhe Ligjit për qytetin e Shkupit, ingerencat, gjegjësisht punët publike me rëndësi për Komunën e Çairit janë si vijon :

* ndërtimi, mirëmbajtja, rekonstruksioni, mbrojtja e rrugëve servisore dhe banesore si dhe objekte të tjera të infrastrukturës

* ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik në rrugët banesore dhe servisore

Ingerenca, gjegjësisht punë me interes publik me rëndësi lokale të qytetit të Shkupit janë :

* furnizimi me ujë të pijshëm nga sistemi u ujësjellësit të qytetit të Shkupit

* pastrimi i ujërave të zeza

* përpunimi dhe dërgimi i ujit teknologjik.