Partneret e Cairit

POPULLSIA

Numri i popullsisë sipas regjistrimit të vitit 2002

Numri i përgjithshëm i popullsisë në kuadër të komunës së Çairit, sipas regjistrimit të vitit 2002, është 64.773 banorë apo 3.2 % të popullatës së përgjithshme në RM. Duke marrë parasysh se territori i Komunës është 3.52 km² del se Komuna ka një dendësi shumë të madhe të popullatës (ndoshta më të madhe në Evropë) gjegjësisht 18.400 banorë në një kilometër katrorë.

Struktura e popullsisë sipas përkatësisë nacionale 

 

 Struktura  e  popullsisë  sipas  përkatësisë  nacionale 

Nacionaliteti

Numri

Përqindja

Shqiptarë

36 921

57       %

Maqedonas

15 628

24,13  %

Turq

4 500

6,95    %

Romë

3 083

4,76    %

Boshnjakë

2 950

4,55    %

Serbë

621

0,96    %

Vllehë

78

0,12    %

Të  Tjerë

992

1,53    %

Gjithsej

64 773

100     %

  Struktura e popullsisë sipas moshës

Struktura e popullsisë sipas grupmoshave

 

Gjithsej

 

Në   %

0 – 4 vjeç

4 812

7,43

5 – 9 vjeç

5 334

8,24

10 – 14 vjeç

5 320

8,22

15 – 19 vjeç

5 065

7,82

20 – 24 vjeç

5 072

7,83

25 – 29 vjeç

5 487

8,47

30 – 34 vjeç

5 644

8,71

35 – 39 vjeç

5 099

7,87

40 – 44 vjeç

4 322

6,67

45 – 49 vjeç

3 863

5,96

50 – 54 vjeç

3 450

5,32

55 – 59 vjeç

3 104

4,79

60 – 64 vjeç

2 793

4,31

65 – 69 vjeç

2 338

3,61

70 – 74 vjeç

1 555

2,4

75 – 79 vjeç

886

1,37

80 – 84 vjeç

376

0,58

Mbi  85 vjeç

211

0,33

Të panjohur

42

0,07

Gjithsej 

64 773

 100 %

 
Nataliteti në Komunën e Çairit
 
Nataliteti dhe mortaliteti janë komponentët themelorë në lëvizjen natyrore të popullatës; në bazë të tyre edhe maten rezultatet në shtimin natyror të popullatës
Shkalla e natalitetit në komunën e Çairit në vitin 2005 është  15.45 ‰, ndërsa në nivel republikan kjo mesatare  është 11.09 ‰, që do të thotë se numri i  të sapolindurve në Komunën e Çairit është më i lartë.
Sa i përket mortalitetit,  të dhënat e fundit zyrtare janë të vitit 2004  dhe, sipas këtyre të dhënave, numri i të vdekurve  në Komunën e Çairit është    8.86 ‰  ndërsa në nivel republikan kjo mesatare është 8.87  ‰.
 

Gjithsej të  lindur

Gjithsej të lindur gjallë

Gjinia mashkullore

Gjinia femërore

1006

1001

558

443

 

Struktura gjinore e popullsisë

 

Struktura gjinore e Popullsisë

Meshkuj

Femra

32 374

49,98 %

32 399

50,02 %

 

Struktura e popullsisë sipas arsimimit

Struktura  e  popullsisë sipas  arsimimit ( popullsi  mbi 10 vjeç )

                          

   Nr.

%

Meshkuj

   %

Femra

  %

Të Arsimuar

52 241

95,63

26 692

98,54

25 549

92,77

Të Paarsimuar

2 386

4,37

396

1,46

1990

7,23

 

Struktura e popullsisë  sipas  përgatitjes  shkollore 

Struktura e popullsisë  sipas  përgatitjes  shkollore 

( popullsi  mbi  15 vjeç )

Gjithsej popullsi mbi  15 vjeç

49 307

76,12 %

Pa shkollë

2 576

5,22 %

Me shkollim të pambaruar

4 933

10 %

Me shkollim fillor

20 533

41,65 %

Me shkollim të mesëm

17 293

35,07 %

Me shkolle te lartë

1 203

2,44 %

Me fakultet, Akademi,...

2 542

5,16 %

Me magjistraturë

59

0,12 %

Me doktoraturë

43

0,09 %

Në shkollim e sipër

125

0,25 %