Partneret e Cairit

Arsimi mesëm në komunën e Çairit

Në komunën e Çairit ekziston vetëm një shkollë e mesme, gjimnazi “Cvetan Dimov”. Me ligjin për pushtet lokal shkollat e mesme në qytetin e Shkupit janë në ingerencë të qytetit të Shkupit për dallim nga shkollat fillore dhe çerdhet të cilat janë në ingerencë të komunave, në kuadër të qytetit të Shkupit.

Gjimnazi  “Cvetan Dimov” disponon me këtë strukturë të nxënësve dhe kuadrit mësimdhënës :

Gjuhë mësimore

Numri i paraleleve

Maqedonisht

21

Shqip

27

Òurqisht

2

Gjithsej

50

Përkatsia nacionale

Numri i nxënësve sipas përkatsis nacionale

Maqedonë

237

Shqiptarë

1024

Serbë

7

Turq

137

Myslimanë

171

Romë

73

Gjithsej

1649

Të punësuar sipas përgatitjes profesionale

Numri i përgjithshëm i të punësuarve

Me arsim sipëror

90

Me arsim të mesëm

22

Gjithsej

112

Arsimtar gjithsej

Prej këtyre të papërshtatshëm

95

11