Administrata komunale është e organizuar  në këto sektorë dhe departamente:

  1. Sektori për çështje normative-juridike, profesionale administrative dhe të përgjithshme, arsim, mbrojtje sociale të fëmijëve dhe shëndetësore dhe infrastrukturën informatike të komunikimit dhe punës arkivore – zyre, në përbërje të së cilit janë sektorët dhe departamentet në vijim:

  –  1.1 Departamenti për çështje normative dhe juridike-profesionale administrative dhe të përgjithshme;

 –   1.2 Departamenti për arsim,  mbrojte sociale, të fëmijëve  dhe shëndetësore;

 –   1.3 Departamenti për infrastrukturën informatike të komunikimit dhe punë arkivore – zyre;

Udhëheqës sektori: Avushe Maca

                    email: avushe.maca@cair.gov.mk

                         tel: 022603057 

  1. Sektori për çështje financiare, në përbërje të së cilit janë departamentet në vijim:

 –   2.1 Departamenti për koordinim buxhetor;

 –   2.2 Departamenti për kontroll buxhetor;

 –   2.3 Departamenti për  kontabilitet  dhe pagesa;

 –   2.4 Departamenti për pagesa të tatimeve, taksave dhe kompensimeve tjera;

 –   2.5 Departamenti për furnizime publike;

Udhëheqës sektori: Blerim Sulejmani

                    email: blerim@cair.gov.mk

                         tel: 022603010

  1. Sektori për urbanizëm, rregullimin e tokës ndërtimore, çështje komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor në përbërje të së cilit janë departamentet në vijim:

 –   3.1 Departamenti për rregullimin e tokës ndërtimore;

 –   3.2 Departamenti për planifikim hapësinor dhe urbanistik;

 –   3.3 Departamenti për zbatim të planeve urbanistike;

 –   3.4 Departamenti për çështje komunale dhe mbrojte të mjedisit jetësor;

Udhëheqës sektori: Ejup Ademi

                    email: ejupademi@cair.gov.mk

                         tel: 022603026

  1. Sektori për përkrahje të Kryetarit të Komunës dhe Këshillit të Komunës, në përbërje të së cilit janë departamentet në vijim:

  –   4.1 Departamenti për përkrahje të Kryetarit të Komunës, punë protokollare, informim, komunikim me qytetarët dhe bashkëpunim ndërkombëtar;

  –   4.2 Departamenti për përkrahje të Këshillit dhe trupave punuese të Këshillit;

Udhëheqës sektori: Venera Azizi

                    email: venera.azizi@cair.gov.mk

                         tel: 022603002

  1. Sektori për zhvillim dhe veprimtari publike, në përbërje të së cilit janë departamentet në vijim:

 –  5.1 Departamenti  për  zhvillim lokal ekonomik;

 –  5.2 Departamenti për veprimtari publike;

  1. Departamenti për mbikëqyrje të inspektimit:

Udhëheqës departamenti: Aco Stojanovski

                                    tel: 022603013

  1. Departamenti për revizion të brendshëm:

Udhëheqës departamenti: Agon Ajrulla Joni

                              email: agon@cair.gov.mk

                                   tel: 022603018

  1. Departamenti për resurset njerëzore:
 
Udhëheqës departamenti: Besim Avdullahi
                              email:besim@cair.gov.mk>; 

                                   tel: 022603045

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni në rregull me këtë, por mund të zgjedhni nëse dëshironi. I pranoj Lexo më shumë