Имри Елези

2.299

Основно училиште "Имри Елези"

Основното училиште Имри Елези е основано со Одлука бр.07-32/61 од 01.02.1980год. а верифиџирано со Решение бр. 10-372/3 од 12.04.1995год. на Општинскиот комитет за образование, култура и физичка култура на Собранието на Општина Чаир – Скопје. Училиштето Имри Елези, се наоѓа во Општина Чаир на ул. Браќа Реџепагиќ б.б. населба Дижонска – Скопје. Зградата е изрградено во 1979год. од тврда градба и соодветстува на намената за која изградена.Површината на објектот е 4900 м2, а површината на училишниот двор изнесува 5200 м2.

Во ОУ Imri Elezi – наставно – воспитната работа се реализира во 17 паралелки од  I-V одделение, од кои една  паралелка во IV – то  одд. со настава  на македонски  наставен  јазик, додека останатите на албански наставен јазик. Од  VI – IX-то одделение има 14 паралелки од кои 2 паралелка vo VII – то и 1 паралелка vo IX – одд. на македонски наставен  јазик  додека 12 паралелки на албански наставен јазик.

INFORMACIONET E SHKOLLËS

Име на училиштето

ИМРИ ЕЛЕЗИ

Адреса:

Ул. Браќа Реџепагиџ бб Дижонска

Директор:

Мерита К. Коџаџику

Телефонски број:

+389 2 62 26 75

Е-пошта:

nikola-vapcarov@hotmail.com

Верификација- број на актот:

10–372/3

Година на верификација:

12.04.1995

Јазик на кој се изведува наставата:

Албански јазик и Македонски јазик

Година на изградба:

1979

Тип на градба:

Тврда градба

Површина на објектот:

4900 m2

Површина на училшниот двор:

5200 m2

Површина на спортски терени и игралишта:

1000 m2

Училиштето работи во смена:

2 смени

Начин на загревање на училиштето:

Парно греење

Број на одделенија:

1-9

Број на паралелки:

31

Број на наставен кадар:

45

Број на ученици:

762

Добијте ажурирања во реално време директно на уредот, сега се претплатите.

Објави од иста категорија

Оваа веб-страница користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Ќе претпоставиме дека сте во ред со ова, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитајте повеќе