Thirrje publike për përkrahje financiare të klubeve sportive në Komunën e Çairit – 2018

471

Në bazë të programit për zhvillim dhe përparim të sportit dhe aktiviteteve sportiverekreative në Komunën e Çairit 2018 (Fleta zyrtare nr. 4/2018), Komuna e Çairit shpall:

THIRRJE PUBLIKE

Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Çairit për vitin 2018 të dedikuara për për përkrahje të klubeve sportive në Komunën e Çairit. Shpërndarja e mjeteve nga Buxhetit i Komunës së Çairit për vitin 2018, në pajtim me Programin për zhvillim dhe përparim të sportit dhe aktiviteteve sportive-rekreative, do të bëhet në bazë të kritereve dhe prioriteteve të dhëna të kësaj thirrje.

1. Llojet dhe projektet të cilat do të mbështeten, si dhe mjetet e parapara financiare

Mjetet nga Buxheti i Komunës së Çairit do të shfrytëzohen për financimin e projekteve dhe aktiviteteve që do të kontribuojnë në zhvillimin dhe përparimin e sportit dhe aktiviteteve sportiverekreative për kategoritë në vijim:

I. Për mbështetje të kategorisë sport – futboll parashihen mjete financiare në shumë prej 1.700.000,00 denarë;

II. Për mbështetje të kategorisë sport – basketbolli, parashihen mjete financiare në shumë prej 600.000,00 denarë.

III. Për mbështetje të kategorisë sport – sporte të mundjes parashihen mjete financiare në shumë prej 800.000,00 denarë.

IV. Për mbështetje të kategorisë sport – hendboll parashihen mjete financiare në shumë prej 200.000,00 denarë.

2. Dorëzimi i raportit

Shoqatat dhe klubet sportive të cilave do t’ju jepen mjete në pajtim me programin për zhvillim dhe përparim të sportit dhe aktiviteteve sportive-rekreative, pas mbarimit të projekteve dhe aktiviteteve të tyre, do të dorëzojnë raport financiar dhe narrativ për shfrytëzimin e mjeteve deri te Komuna e Çairit.

3. Kriteret bazë të organizimit

Kriteret bazë të organizimit që duhet t’i plotësojnë shoqatat dhe ekipet sportive të cilat do të marrin pjesë në këtë thirrje janë:

– Të jenë të regjistruar sipas Ligjit – Të merren me aktivitete të fushës së sportit.

4. Dokumentacioni i duhur që shoqata/klubi sportiv duhet ta bashkëngjisë në Fletëparaqitjen për mbështetje financiare

 Fletëparaqitje për përkrahje financiare  Vendim për regjistrim të shoqatës ose klubit sportiv  Varësisht nga statutit i aplikuesit, të dorëzohet edhe Vendim për ushtrim të veprimtarisë sport, të lëshuar nga Agjensioni për të rinj dhe sport të RM-së  Vërtetim për xhiro-llogari aktive

5. Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjes

Të dhënat e nevojshme si dhe propozim programet dhe projektet, me konstruksion financiar, duhet të dorëzohen në fletëparaqitje të veçantë, e cila mund të merret në Arkivin e Komunës së Çairit ose në faqen zyrtare të Komunës së Çairit www.cair.gov.mk. Thirrja publike do të zgjat 10 ditë, nga dita e shpalljes në mjetet për informim publik. Fletëparaqitjet duhet të dorëzohen deri te Komuna e Çairit, përmes postës në adresën: H.T. Karposh nr. 5, 1000 Shkup, ose në arkivin e Komunës së Çairit më së voni deri në orën 15, në ditën e fundit të përfundimit të Thirrjes publike, me shënim Thirrje publike për përkrahje financiare të klubeve sportive në Komunën e Çairit.

Shkarko Formularin

Merr përditësime në kohë reale në pajisjen tënde, regjistrohuni tani.

Ju gjithashtu mund të shfletoni

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni në rregull me këtë, por mund të zgjedhni nëse dëshironi. I pranoj Lexo më shumë